Tính thông minh của hệ thống Bkav SmartHome được thể hiện rõ nét ở những tình huống như thế này. Hệ thống sẽ thực hiện các kịch bản theo các ngữ cảnh thực tế chứ không hoạt động theo các kịch bản cài đặt sẵn một cách máy móc. Cụ thể trong trường hợp này, khi đến thời gian hệ thống được cài đặt tự động chuyển sang chế độ Đi ngủ mà trong phòng còn có người đang đọc sách hoặc làm việc, hệ thống sẽ tự động kéo dài thời điểm bắt đầu của chế độ Đi ngủ. Chỉ sau khi không phát hiện các hoạt động khác của người dùng thì hệ thống mới chuyển sang chế độ Đi ngủ.

DANH MỤC