Không cần kết hợp với bộ điều khiển trung tâm, hoạt động độc lập

DANH MỤC